大发游戏官网

文:


大发游戏官网史 记 索 隐 序泷 川 资 言 [ 日 本 ] 撰 并 注 , 抄 录 自 泷 川 资 言 《 史 记 会 注 考 证 》 。张 守 节 正 义 不 传 , 四 库 全 书 提 要 既 论 之 矣 。 钱 大 昕 十 驾 斋 养 新 录 亦 云 。 吴 郡 志 人 物 门 云 , 前 汉 角 里 先 生 , 吴 人 , 史 记 正 义 引 周 树 洞 历 云 。 姓 周 , 名 術 , 字 元 道 , 太 伯 之 后 , 汉 高 祖 时 , 与 东 园 公 、 绮 里 季 、 夏 黄 公 俱 出 定 太 子 , 号 四 皓 。 史 记 正 义 , 角 里 先 生 一 号 霸 上 先 生 。 又 云 。 今 太 湖 中 洞 庭 山 西 南 中 有 禄 里 村 是 。 今 史 记 南 北 雍 刻 , 于 留 侯 世 家 但 载 索 隐 说 , 以 周 術 为 河 内 轵 人 , 初 不 载 正 义 之 文 。 盖 正 义 之 散 落 多 矣 。 圈 称 陈 留 耆 旧 传 自 序 , 圈 公 为 秦 博 士 。 避 地 南 山 。 惠 太 子 以 为 司 徒 。 至 称 十 一 世 。 洪 氏 隸 释 , 有 圈 公 神 坐 圈 公 神 祚 机 。 此 即 四 皓 之 东 园 公 也 。 会 稽 典 录 载 虞 仲 翔 去 。 鄞 大 里 黄 公 洁 己 , 暴 秦 之 世 , 高 祖 即 阼 , 不 能 一 致 辞 。 惠 帝 恭 让 , 出 则 济 难 。 此 即 四 皓 之 黄 公 也 。 称 , 汉 人 。 自 述 其 先 代 , 仲 翔 生 于 汉 末 , 追 溯 乡 贤 。 所 言 皆 当 不 妄 。 而 索 隐 止 载 东 园 公 姓 庾 黄 公 姓 崔 , 于 圈 氏 虞 氏 说 , 置 而 不 取 。 愚 谓 四 皓 之 姓 名 里 居 , 太 史 公 既 无 明 文 。 安 知 庾 、 崔 之 必 是 , 而 圈 、 黄 之 必 非 乎 。 安 知 周 术 之 必 居 河 内 , 而 不 居 吴 乎 。 史 记 正 义 失 传 , 宋 人 合 索 隐 正 义 两 书 , 散 入 正 文 之 下 , 妄 加 删 削 , 使 不 得 见 守 节 真 面 目 。 良 可 叹 也 。 钱 泰 吉 甘 尔 乡 人 稿 亦 云 。 楚 世 家 悼 五 二 年 , 三 晋 来 伐 我 , 至 乘 邱 。 误 也 解 在 年 表 中 。 今 年 表 无 正 义 。 可 见 正 义 之 残 阙 。 伍 子 胥 列 传 正 义 , 于 姑 苏 谓 当 作 檇 李 。 夫 湫 皆 云 。 解 在 吴 世 家 。 今 本 吴 世 家 , 檇 李 但 有 集 解 , 姑 苏 有 集 解 有 索 隐 , 夫 椒 有 集 解 有 索 隐 。 皆 无 正 义 。 太 史 公 自 序 , 太 史 公 下 正 义 云 。 以 桓 谭 之 说 。 释 在 武 本 纪 。 今 武 本 记 , 亦 未 见 。 皆 缺 失 也 。 张 文 虎 史 记 札 记 亦 云 。 吴 郡 志 考 证 门 , 引 史 记 正 义 云 。 吴 地 记 云 , 笠 泽 江 , 松 江 之 别 名 。 又 云 。 笠 泽 即 太 湖 。 今 本 正 义 此 文 失 。 吾 读 三 家 书 , 益 知 三 注 本 所 录 正 义 多 削 落 甚 多 也 。 偶 繙 东 北 大 学 所 藏 庆 长 宽 永 活 字 本 史 记 。 狩 野 亨 吉 旧 藏 , 盖 依 元 彭 寅 翁 本 。 上 栏 标 记 正 义 一 千 二 三 百 条 。 皆 三 注 本 所 无 。 但 缺 十 表 。 其 后 又 得 桃 源 史 记 抄 僧 桃 源 , 名 瑞 仙 , 又 号 竹 处 万 菴 蕉 雨 亦 菴 春 雨 村 僧 , 永 享 九 年 生 于 近 江 , 宽 正 中 作 梅 岑 轩 于 相 国 寺 居 之 。 应 仁 中 , 避 乱 江 州 饭 高 山 下 , 依 京 极 氏 小 他 将 监 。 延 德 元 年 寂 , 年 五 十 七 , 东 京 帝 国 大 学 藏 其 原 稿 。 馆 长 云 , 获 诸 相 国 寺 。 卷 首 有 汉 文 史 记 源 流 考 一 卷 。 其 余 皆 国 文 , 与 今 时 讲 义 锋 相 似 。 大 正 震 灾 失 之 。 近 藤 守 重 云 。 宽 永 三 年 , 阴 山 立 佐 活 刷 发 行 , 作 未 见 其 书 , 米 泽 文 库 足 利 学 校 , 皆 藏 其 零 本 , 皆 合 缀 幻 云 抄 。 幻 云 抄 幻 云 名 寿 桂 , 亦 五 山 僧 徒 , 后 于 桃 源 。 博 士 家 史 记 异 字 或 题 天 朝 传 本 史 记 说 , 前 田 侯 爵 藏 , 说 详 后 章 。 所 载 正 义 略 与 此 合 。 幻 云 标 记 桃 源 抄 云 。 幻 谓 , 小 司 马 、 张 守 节 、 皆 唐 明 皇 时 人 也 。 而 索 隐 不 知 正 义 , 正 义 不 知 索 隐 。 各 出 己 意 而 注 正 之 。 今 合 索 隐 正 义 为 一 本 者 , 出 于 何 人 乎 哉 。 蕉 了 翁 亦 未 详 焉 。 蕉 了 即 蕉 雨 , 桃 源 别 号 况 其 余 哉 。 吾 邦 有 索 隐 本 。 有 正 义 本 。 索 隐 与 此 注 所 载 大 同 。 正 义 者 此 注 所 不 载 者 夥 。 故 诸 本 之 上 书 之 。 识 语 。 依 米 泽 文 库 藏 桃 源 抄 。 余 于 是 知 大 学 本 标 记 之 所 由 , 欣 喜 不 能 措 , 手 录 以 为 二 卷 , 题 曰 史 记 正 义 佚 序 。 留 侯 世 家 上 有 不 能 致 辞 天 下 有 四 人 条 下 云 , 皇 甫 刻 高 士 传 , 四 皓 , 一 曰 , 东 园 公 , 二 曰 , 绮 里 季 , 三 曰 , 甪 里 先 生 , 四 曰 , 夏 黄 公 。 皆 河 内 轵 人 。 汉 书 外 传 云 , 园 公 , 陈 留 园 县 。 是 其 先 则 为 园 公 。 陈 留 风 俗 传 云 。 园 唐 字 宣 明 。 公 羊 春 秋 □ □ 。 东 园 家 单 父 , 为 秦 博 士 , 遭 秦 乱 , 避 地 于 南 山 。 惠 帝 为 太 子 , 即 拜 园 公 为 司 徒 。 逊 位 。 太 子 封 广 襄 邑 南 乡 侯 。 陈 留 志 去 。 唐 始 常 居 园 公 。 因 谓 之 园 公 。 周 榭 洞 历 云 。 甪 里 先 生 名 術 , 字 元 道 。 太 伯 之 后 , 京 师 号 霸 上 先 生 , 一 曰 甪 里 先 生 。 □ □ 俗 云 。 是 黄 人 。 今 太 湖 中 西 有 □ □ 禄 里 村 。 是 。 汉 书 外 传 云 。 秦 聘 之 。 逃 匿 南 山 。 歌 曰 。 商 洛 深 谷 , 咸 夷 暐 暐 误 脱 紫 芝 , 可 以 疗 饥 。 四 马 高 盖 , 其 忧 甚 大 。 富 贵 而 畏 人 , 如 贫 贱 而 乐 肆 志 。 夏 黄 公 或 为 大 里 黄 公 。 会 稽 典 录 云 。 书 佐 朱 育 对 邵 将 濮 阳 府 君 云 。 大 里 黄 公 墓 , 在 鄞 县 。 舆 地 云 。 鄞 有 大 里 。 夏 黄 公 所 居 也 。 今 鄞 县 有 黄 公 庙 。 崔 氏 谱 云 。 夏 里 黄 公 , 姓 崔 , 名 广 , 字 子 连 。 齐 人 。 隐 居 夏 里 , 修 道 。 故 曰 黄 公 。 甪 音 禄 。 此 养 新 录 所 谓 佚 者 也 。 吴 太 伯 世 家 报 姑 苏 也 条 下 云 。 越 世 家 云 , 吴 师 败 于 檇 李 。 言 报 姑 苏 。 误 也 。 姑 苏 乃 是 夫 差 败 处 。 太 史 公 甚 疎 。 笠 泽 条 下 云 。 笠 泽 江 , 松 江 之 别 名 。 在 苏 州 南 三 十 五 里 。 不 云 笠 泽 即 太 湖 。 封 禅 书 太 史 公 条 下 云 。 太 史 公 自 序 正 义 , 云 武 本 纪 者 , 偶 失 之 。 按 二 家 之 说 , 皆 非 也 。 如 淳 云 。 汉 仪 注 , 太 史 公 武 帝 置 。 位 在 丞 相 上 。 天 下 计 书 , 先 上 太 史 公 , 副 上 丞 相 。 茂 陵 中 书 , 司 马 谈 以 太 史 丞 为 太 史 公 。 自 叙 传 去 。 喜 生 谈 为 太 史 公 , 仕 于 建 元 元 封 之 间 。 又 云 , 太 史 公 既 掌 天 官 不 治 民 。 有 子 曰 迁 。 又 云 。 太 史 公 遭 李 陵 之 祸 。 又 去 。 余 述 黄 帝 以 来 至 太 初 讫 。 凡 百 三 十 篇 。 后 此 而 料 明 司 马 迁 父 子 为 太 史 公 。 后 字 疑 说 。 太 史 公 乃 司 马 迁 自 题 。 吴 世 家 正 义 无 夫 湫 解 , 钞 者 失 之 。 此 乡 人 稿 札 记 所 谓 佚 者 也 。 我 邦 幸 存 之 。 岂 不 亦 愉 快 乎 。 宋 世 家 害 于 而 家 , 凶 于 而 国 条 下 云 。 孔 安 国 曰 。 家 谓 臣 , 国 谓 君 也 。 为 上 无 制 , 为 下 逼 上 , 凶 害 之 道 。 今 若 干 条 。 可 以 补 孙 星 衍 岱 南 阁 丛 书 。 曹 元 启 南 菁 札 记 。 辑 本 。 引 世 本 七 略 七 录 者 亦 若 干 条 。 可 以 资 于 考 据 。 其 余 一 千 余 条 , 不 可 悉 举 。 今 录 之 会 注 正 义 各 条 , 略 复 张 氏 之 旧 云 。跋

诸 王 侍 读 宣 议 郎 守 右 清 道 率 府 长 史 张 守 节 上◎   论 史 例古 者 帝 王 , 右 史 记 言 , 左 史 记 事 。 言 为 尚 书 , 事 为 春 秋 。 太 史 公 兼 之 , 故 名 曰 史 记 。 并 採 六 家 杂 说 , 以 成 一 史 。 备 论 君 臣 父 子 夫 妻 长 幼 之 序 , 天 地 山 川 国 邑 名 号 , 殊 俗 物 类 之 品 也 。 太 史 公 作 史 记 , 起 黄 帝 、 高 阳 、 高 辛 、 唐 尧 、 虞 舜 、 夏 、 殷 、 周 、 秦 , 讫 于 汉 武 帝 天 汉 四 年 。 合 二 千 四 百 一 十 三 年 , 作 本 纪 十 二 , 象 岁 十 二 月 也 。 作 表 十 , 匀 天 之 刚 柔 十 晶 , 以 记 封 建 世 代 终 始 也 。 作 书 八 , 象 一 岁 八 节 , 以 记 天 地 日 月 山 川 礼 乐 也 。 作 世 家 三 十 , 象 一 月 三 十 日 , 三 十 辐 共 一 毂 , 以 记 世 禄 之 家 , 辅 弼 股 肱 之 臣 忠 孝 得 失 也 。 【 考 证 】 太 史 公 自 序 云 : 二 十 八 宿 环 北 辰 , 三 十 辐 共 一 毂 , 作 三 十 世 家 。 张 氏 所 本 。 作 列 传 七 十 , 象 一 行 七 十 二 日 , 言 七 十 者 举 全 数 也 。 余 二 日 象 闰 余 也 。 以 记 王 侯 将 相 英 贤 , 略 立 功 名 于 天 下 可 序 列 也 。 合 百 三 十 篇 , 象 一 岁 十 二 月 及 闰 余 也 。 而 太 史 公 作 此 五 品 。 废 一 不 可 以 统 理 天 地 , 劝 将 箴 诫 为 后 之 楷 模 也 。◎   论 注 例史 记 文 与 古 文 尚 书 同 者 , 则 取 孔 安 国 注 。 若 与 伏 生 尚 书 同 者 , 则 用 郑 玄 、 王 肃 、 马 融 所 释 。 与 三 传 同 者 , 取 杜 元 凯 、 服 虔 、 何 休 、 贾 逵 、 范 寗 等 注 。 与 三 礼 、 论 语 、 孝 经 同 者 , 则 取 郑 玄 、 马 融 、 王 肃 之 注 。 与 韩 诗 同 者 , 则 取 毛 传 、 郑 笺 等 释 。 【 考 证 】 钱 泰 吉 曰 : 韩 诗 下 疑 脱 薛 君 注 云 云 。 与 周 易 同 者 , 则 依 王 氏 之 注 。 与 诸 子 诸 史 杂 书 及 先 儒 解 释 善 者 , 而 裴 骃 竝 引 为 注 。 又 徐 中 散 作 音 训 , 佼 集 诸 本 异 同 , 或 义 理 可 通 者 , 称 一 本 云 又 一 本 云 。 自 是 别 记 异 文 , 裴 氏 亦 引 之 为 注 也 。◎   论 字 例史 、 汉 文 字 , 相 承 已 久 , 若 悦 字 作 说 , 闲 字 作 閒 , 智 字 作 知 , 汝 字 作 女 , 【 考 证 】 以 上 采 经 典 释 文 序 。 早 字 作 蚤 , 後 字 作 后 , 既 字 作 溉 , 勅 字 作 饬 , 制 字 作 剬 , 此 之 般 流 , 缘 古 少 字 , 通 共 有 之 。 【 考 证 】 班 马 字 类 : 此 之 般 流 , 作 如 此 之 类 。史 、 汉 本 有 此 古 字 者 , 乃 为 好 本 。 程 邈 变 篆 为 隶 , 楷 则 有 常 。 后 代 作 文 , 随 时 改 易 。 卫 宏 官 书 数 体 , 吕 忱 或 字 多 奇 , 钟 、 王 等 家 , 以 能 为 法 , 致 令 楷 文 改 变 , 非 复 一 端 。 咸 著 祕 书 , 传 之 历 代 。 又 字 体 乖 日 久 , 其 黼 黻 之 字 法 从 黹 。 丁 履 反 。 【 e l 1 6 3 . c o m 】 黹 , 豬 几 切 , 上 , 旨 韵 。 《 尔 雅 · 释 言 》 : “ 黹 , 紩 也 。 ” 疏 : “ 郑 ( 郑 玄 ) 注 ( 司 服 ) 云 : ‘ 黼 黻 希 繡 , 希 , 读 为 黹 , 谓 刺 繡 也 。 ’ ” 今 之 史 本 则 有 从 耑 。 音 端 。 本 纪 云 , 天 子 赐 孝 公 黼 黻 。 【 考 证 】 钱 泰 吉 曰 , 孝 公 当 作 献 公 。 邹 诞 音 甫 弗 。 而 邹 氏 之 前 , 史 本 已 从 耑 矣 。 如 此 之 类 , 竝 即 依 行 , 不 可 更 改 。 若 鼋 鼉 从 龟 , 辞 乱 从 舌 , 觉 学 从 与 , 泰 恭 从 小 , 匮 匠 从 走 , 【 考 证 】 张 文 虎 曰 , 走 疑 辵 。 《 唐 玄 宗 御 书 道 德 经 》 匠 作 近 。 巢 薻 从 果 , 耕 籍 从 禾 , 席 下 为 带 , 美 下 为 火 , 裒 下 为 衣 , 极 下 为 点 , 析 旁 著 片 , 恶 上 字 西 , 餐 侧 出 头 , 离 边 作 禹 。 此 之 等 类 , 例 直 是 讹 字 。 【 考 证 】 各 本 火 作 大 , 依 班 马 字 类 改 , 凌 本 之 等 倒 。 字 类 无 之 字 。 宠 勅 勇 反 。 字 为 宠 , 锡 字 为 锡 , 音 阳 以 支 章 移 反 。 代 文 , 间 分 反 , 将 混 无 。 若 兹 之 流 , 便 成 两 失 。◎   论 音 例史 文 与 传 诸 书 同 者 , 刘 氏 竝 依 旧 本 为 音 。 至 如 太 史 公 改 五 帝 本 纪 , 便 章 百 姓 , 便 程 东 作 , 便 程 南 譌 , 便 程 西 成 , 便 在 伏 物 , 咸 依 见 字 读 之 。 太 史 变 尚 书 文 者 , 义 理 物 美 。 或 训 意 改 其 古 涩 。 何 烦 如 刘 氏 依 尚 书 旧 音 。 斯 例 盖 多 , 不 可 具 录 。 著 在 正 义 , 随 文 音 之 。 君 子 宜 详 其 理 。 庶 明 太 史 公 之 达 学 也 。 然 则 先 儒 音 字 , 比 方 为 音 。 至 魏 祕 书 孙 炎 , 始 作 反 音 。 又 未 甚 切 。 今 竝 依 孙 反 音 , 以 传 后 学 。 【 考 证 】 《 颜 氏 家 训 · 音 辞 篇 》 云 : 孙 叔 言 创 尔 雅 音 义 , 是 汉 末 人 , 独 知 反 语 。 至 于 魏 世 , 此 事 大 行 。 《 陆 德 明 经 典 释 文 序 》 云 : 古 人 音 书 , 止 为 譬 况 之 说 , 孙 炎 始 为 翻 语 , 魏 朝 以 降 , 蔓 衍 寔 繁 。 其 说 皆 与 张 守 节 合 。 唐 元 和 十 年 , 《 景 审 序 慧 琳 一 切 经 音 义 》 云 : 古 来 音 反 , 多 以 傍 纽 , 而 为 双 声 , 始 自 服 虔 。 《 史 记 · 张 耳 陈 馀 传 》 : 吾 王 孱 王 也 。 《 索 隐 》 , 案 服 虔 音 鉏 闲 反 。 服 虔 先 于 孙 炎 。 《 梁 玉 绳 瞥 记 》 云 : 翻 切 起 于 孙 叔 然 , 而 涿 郡 高 诱 在 孙 之 前 , 其 注 《 吕 氏 春 秋 》 、 《 淮 南 子 》 , 有 急 气 、 缓 气 、 闭 口 、 笼 口 之 未 能 , 已 为 反 切 萌 芽 矣 。 郑 康 成 云 。 其 始 书 之 也 , 仓 卒 无 字 。 或 以 音 类 , 比 方 假 借 为 之 。 趣 于 近 而 已 。 爱 之 者 非 一 邦 之 人 。 其 乡 同 言 异 , 字 同 音 异 。 于 兹 遂 生 轻 重 讹 谬 矣 。 然 方 言 差 别 , 固 自 不 同 。 河 北 江 南 , 最 为 钜 异 。 或 失 在 浮 清 , 或 滞 于 重 浊 。 【 考 证 】 《 颜 氏 家 训 · 音 辞 篇 》 云 : 南 方 水 土 , 和 柔 , 其 音 清 擧 而 切 诣 , 失 在 浮 浅 。 其 辞 多 鄙 俗 , 北 方 山 川 深 厚 , 其 音 沈 浊 而 鈋 钝 , 得 其 质 直 , 其 辞 多 古 语 。 《 陆 方 言 切 韵 序 》 云 : 吴 楚 则 时 伤 轻 浅 , 燕 赵 则 多 伤 重 浊 , 秦 陇 则 去 声 为 入 , 梁 益 则 平 声 似 去 。 今 之 取 捨 , 冀 除 兹 弊 。 夫 质 有 精 麤 , 谓 之 好 恶 。 竝 如 字 。 以 有 爱 憎 , 称 为 好 恶 。 竝 去 声 。 当 体 则 为 名 誉 。 音 预 。 论 情 则 曰 毁 誉 。 音 馀 。 自 坏 乎 怪 反 。 坏 徹 。 上 音 怪 。 【 考 证 】 郑 康 成 云 以 下 , 采 经 典 释 文 序 。 《 颜 氏 家 训 · 音 辞 篇 》 云 : 夫 物 体 自 有 精 麤 , 精 麤 谓 之 好 恶 ; 人 心 有 所 去 取 , 去 取 谓 之 好 恶 。 此 音 见 于 葛 洪 、 徐 邈 , 而 河 北 学 学 士 读 《 尚 书 》 云 : 好 生 恶 杀 , 是 为 一 论 物 体 , 一 就 人 情 , 殊 不 通 矣 。 愚 按 此 《 释 文 序 》 所 本 , 又 按 顾 炎 开 《 音 论 》 云 , 先 儒 两 声 各 义 之 说 , 不 尽 然 , 余 考 恶 字 , 如 《 楚 辞 · 离 骚 》 有 曰 : “ 理 弱 而 媒 拙 兮 , 恐 导 言 之 不 固 。 时 溷 浊 而 嫉 贤 兮 , 好 蔽 美 而 称 恶 。 闺 中 既 已 邃 远 兮 , 哲 王 又 不 寤 。 怀 朕 情 而 不 发 兮 , 余 焉 能 忍 与 终 古 。 ” 又 曰 : “ 何 所 独 无 芳 草 兮 , 尔 何 怀 乎 故 宇 ? 时 幽 昧 以 眩 曜 兮 , 孰 云 察 余 之 美 恶 。 ” 汉 赵 幽 王 友 歌 : “ 我 妃 既 妬 兮 , 诬 我 以 恶 。 谗 女 乱 国 兮 , 上 曾 不 寤 。 ” 此 皆 美 恶 之 恶 , 而 读 去 声 。 汉 刘 歆 《 遂 初 赋 》 : “ 何 叔 子 之 好 直 兮 , 为 群 邪 之 所 恶 。 赖 祁 子 之 一 言 兮 , 几 不 免 乎 徂 落 。 ” 魏 丁 仪 《 厲 志 赋 》 : “ 嗟 世 俗 之 参 差 兮 , 将 未 审 乎 好 恶 。 咸 随 情 而 与 议 兮 , 固 真 伪 以 纷 错 。 ” 此 皆 爱 恶 之 恶 , 而 读 入 声 。 乃 知 去 入 之 别 , 不 过 发 言 轻 重 之 閒 , 而 非 有 此 疆 尔 界 之 分 也 。 卢 文 弨 曰 : 顾 氏 此 言 极 是 , 但 不 可 施 于 今 耳 。 自 断 , 徒 缓 反 。 自 去 离 也 。 刀 断 , 端 管 反 。 以 刀 割 令 相 去 也 。 耶 , 也 奢 反 。 未 审 之 辞 。 也 , 亦 且 反 。 助 句 之 语 也 。 复 , 音 伏 , 又 扶 富 反 。 重 也 。 过 , 古 卧 反 。 越 度 也 。 解 核 买 反 。 自 散 也 。 閒 , 纪 苋 反 。 鄛 也 。 【 考 证 】 张 文 虎 曰 : 依 下 畜 字 例 , 复 过 解 閒 四 字 , 当 有 重 文 异 言 , 今 失 。 畜 许 又 反 。 畜 , 许 六 反 。 养 也 。 先 苏 前 反 。 仙 屑 然 反 。 尤 羽 求 反 。 侯 , 胡 溝 反 。 治 持 , 竝 音 直 之 反 。 脂 砥 祗 , 竝 音 旨 夷 反 。 惟 维 遗 唯 , 竝 音 以 佳 反 。 怡 贻 颐 诒 , 竝 音 与 之 反 。 夷 寅 彝 姨 竝 音 以 脂 反 。 私 , 息 脂 反 。 绥 虽 睢 荾 , 竝 音 息 遗 反 。 偲 司 伺 丝 , 竝 音 巨 支 反 。 【 考 证 】 张 文 虎 曰 , 上 下 纽 皆 非 , 盖 涉 下 祗 歧 而 误 。 卮 权 祇 肢 , 竝 音 章 移 反 。 祇 歧 , 竝 音 巨 支 反 。 其 期 旗 棊 踑 , 竝 音 渠 之 反 。 祈 颀 旂 幾 畿 , 竝 音 渠 希 反 。 僖 熙 嬉 嘻 , 竝 音 许 其 反 。 希 晞 睎 稀 , 竝 音 虚 几 反 。 霏 妃 菲 騑 , 竝 音 芳 非 反 。 飞 非 扉 , 竝 音 匪 肥 反 。 尸 屍 蓍 , 竝 音 式 脂 反 。 诗 , 书 之 反 。 巾 , 居 人 反 。 斤 筋 , 举 欣 反 。 篇 偏 , 竝 音 芳 连 反 。 穿 , 详 连 反 。 【 考 证 】 张 文 虎 曰 : 上 纽 非 , 又 穿 及 上 篇 偏 , 竝 当 有 声 混 异 呼 之 字 , 今 失 。 里 李 裏 , 竝 音 良 止 反 。 至 贽 , 竝 脂 利 反 。 志 , 之 吏 反 。 利 涖 , 竝 力 至 反 。 吏 , 力 置 反 。 寺 嗣 饲 , 竝 辞 吏 反 。 字 牸 , 竝 疾 置 反 。 自 , 疾 二 反 。 致 踬 鸷 , 竝 陟 利 反 。 【 考 证 】 张 文 虎 曰 : 置 , 在 志 部 , 致 踬 在 至 部 , 不 当 同 音 , 盖 传 写 错 乱 。 器 , 去 冀 反 。 气 , 去 既 反 。 亟 , 去 吏 反 。 冀 穊 几 利 反 。 既 , 居 未 反 。 覆 , 敷 救 反 。 又 敷 福 反 。 副 , 敷 富 鍑 , 竝 府 副 反 。 若 斯 清 浊 实 亦 难 分 。 博 学 硕 材 , 乃 有 甄 异 。 此 例 仍 广 。 不 可 具 言 。 庶 后 学 士 幸 留 意 焉 。◎   音 字 例文 或 相 似 , 音 或 有 异 。 一 字 单 录 , 乃 恐 致 辞 疑 。 两 字 连 文 , 检 寻 稍 易 。 若 音 上 字 , 言 上 别 之 。 所 音 下 字 , 乃 复 书 下 。 有 长 句 在 文 中 , 须 音 则 题 其 字 。◎   发 音 例古 书 字 少 , 假 借 盖 多 。 字 或 数 音 , 观 义 点 发 。 皆 依 平 上 去 入 。 【 考 证 】 钱 大 昕 曰 : 自 齐 梁 人 分 别 四 声 , 而 读 经 史 者 , 因 有 点 发 之 例 。 观 守 节 所 言 , 知 唐 初 已 盛 行 之 矣 。 若 发 平 声 , 每 从 寅 起 。 又 一 字 三 四 音 者 , 同 声 异 唤 , 一 处 共 发 。 恐 难 辨 别 。 故 略 举 四 十 二 字 。 【 考 证 】 钱 大 昕 曰 : 今 止 三 十 九 字 。 如 字 初 音 者 皆 为 正 字 , 不 须 点 发 。 畜 许 六 反 , 养 也 。 又 许 救 反 , 六 畜 也 。 又 他 六 反 , 聚 也 。 从 讼 容 反 , 随 也 。 又 纵 容 反 , 南 北 长 也 。 又 伹 容 反 。 又 子 勇 反 , 相 劝 也 。 又 从 用 反 , 侍 从 也 。 又 足 用 反 , 恣 也 。 【 考 证 】 子 勇 反 下 , 当 有 脱 字 。 数 色 具 反 , 历 数 术 数 也 。 又 色 五 反 , 次 第 也 。 又 色 角 反 , 频 也 。 传 逐 恋 反 , 书 传 也 。 又 逐 全 反 , 相 付 也 。 又 张 恋 反 , 驿 也 。 卒 子 律 反 , 卒 终 也 。 又 苍 忽 反 , 急 也 。 尊 忽 反 , 兵 人 也 。 字 体 各 别 , 不 辩 , 故 发 之 也 。 【 考 证 】 张 文 虎 曰 : 体 疑 当 作 义 , 此 二 句 当 在 注 上 观 义 点 发 名 下 。 辟 君 也 。 徵 也 。 又 频 亦 反 , 罪 也 , 开 也 。 疋 亦 反 , 邪 也 。 又 疋 豉 反 , 谕 也 。 又 音 避 , 隐 也 。 又 普 觅 反 , 辟 历 也 。 【 考 证 】 张 文 虎 曰 : 君 也 上 , 脱 必 亦 反 一 音 。 施 书 移 反 , 张 也 。 又 式 豉 反 , 与 也 。 又 羊 豉 反 , 延 也 。 閒 纪 闲 反 , 鄛 也 。 又 纪 苋 反 , 閒 也 。 又 苋 閒 反 , 静 也 。 射 蛇 夜 反 , 射 也 。 又 成 亦 反 , 音 石 。 夏 胡 马 反 , 禹 号 也 。 又 胡 嫁 反 , 春 夏 也 。 又 格 雅 反 , 阳 夏 县 也 。 复 符 富 反 , 重 也 。 又 音 伏 也 。 又 音 福 , 除 役 也 。 重 直 拱 反 , 尊 也 。 直 龙 反 , 疊 也 。 又 直 用 反 , 累 也 。 適 圣 石 反 , 宽 也 , 之 也 。 又 丁 历 反 , 大 也 。 又 张 革 反 , 责 也 。 又 音 敌 , 当 也 。 汜 音 祀 , 水 在 成 皋 。 又 音 凡 , 邑 名 , 在 襄 城 。 又 服 剑 反 , 为 水 , 在 定 陶 , 高 帝 即 位 处 也 。 又 音 夷 , 楚 人 呼 土 为 汜 桥 。 【 考 证 】 钱 大 昕 曰 音 祀 者 从 巳 , 凡 音 服 剑 者 从 , 形 声 俱 别 。 张 文 虎 曰 : 汜 字 从 巳 , 音 怡 , 不 音 夷 。 愚 按 末 句 当 作 楚 人 呼 土 桥 为 汜 , 此 误 倒 。 乐 , 音 岳 , 谓 音 乐 也 。 又 音 洛 , 欢 也 。 又 音 五 教 反 , 好 也 , 情 愿 也 。 覆 , 敷 富 反 , 盖 也 。 又 敷 福 反 , 再 也 。 恐 曲 用 反 , 疑 也 。 又 丘 拱 反 , 惧 也 。 恶 乌 各 反 , 麤 也 。 又 乌 路 反 , 憎 也 。 又 音 乌 , 谓 于 何 也 。 断 端 管 反 , 有 物 割 截 也 。 又 段 缓 反 , 自 相 分 也 。 又 端 乱 反 , 断 疑 事 也 。 解 佳 买 反 , 除 结 缚 也 。 又 核 买 反 , 散 也 。 又 佳 债 反 , 怠 堕 也 。 又 核 诈 反 , 缝 解 。 幾 音 机 , 庶 几 也 。 又 音 祈 , 近 也 。 又 音 记 , 亦 冀 望 字 也 。 又 音 纪 , 录 也 。 过 光 卧 反 , 度 也 , 罪 过 也 。 又 音 戈 , 经 过 也 , 度 前 也 。 率 所 律 反 , 平 例 也 , 率 伏 也 。 又 音 类 也 。 又 音 刷 。 徐 广 云 : 率 即 锾 也 。 又 音 色 类 反 , 将 帅 也 。 屈 丘 勿 反 , 曲 也 。 又 君 勿 反 , 姓 也 。 又 群 勿 反 , 尽 也 , 强 也 。 上 时 让 反 , 位 也 , 元 在 物 之 上 。 又 时 掌 反 , 自 下 而 上 。 王 于 方 反 , 人 主 也 。 又 于 放 反 , 霸 王 也 , 又 盛 也 。 长 直 良 反 , 久 也 。 又 张 丈 反 , 长 上 也 。 藉 才 昔 反 , 名 籍 也 , 又 荐 藉 也 。 又 租 夜 反 , 即 借 也 。 培 勃 囘 反 , 补 也 。 又 蒲 口 反 , 冢 也 。 胜 音 升 , 又 式 证 反 。 难 乃 丹 反 , 艰 也 。 乃 旦 反 , 危 也 。 使 所 里 反 。 又 所 吏 反 。 相 息 羊 反 。 又 息 匠 反 。 沈 针 甚 反 。 又 针 禁 反 。 又 直 今 反 。 又 沈 禁 反 , 厌 没 也 。 【 考 证 】 张 文 虎 曰 : 沈 字 无 针 甚 、 针 禁 二 音 , 上 纽 皆 误 。 任 入 今 反 。 又 入 禁 反 。 棺 音 官 。 又 古 玩 反 。 又 古 患 反 , 敛 之 也 。 造 曹 早 反 。 七 到 反 , 至 也 。 妻 七 低 反 。 切 帝 反 。 费 查 味 反 , 用 也 。 又 音 祕 , 邑 也 。 扶 味 反 , 姓 也 。◎   谥 法 解 【 考 证 】 洪 颐 煊 曰 : “ 《 隋 书 · 经 籍 志 》 、 《 大 戴 礼 记 》 十 三 篇 , 注 云 : 梁 有 谥 法 三 卷 。 后 汉 安 南 太 守 刘 熙 注 : 亡 。 ” 案 《 大 戴 礼 》 本 有 谥 法 篇 , 见 《 白 虎 通 》 、 《 北 堂 书 钞 》 卷 三 , 引 《 大 戴 礼 》 谥 法 , 其 时 尚 未 亡 , 《 太 平 御 览 》 卷 五 百 六 十 二 引 《 大 戴 礼 》 曰 : 周 公 旦 太 师 望 相 嗣 王 , 作 谥 法 一 段 , 与 《 周 书 》 谥 法 篇 同 。惟 周 公 旦 、 太 公 望 , 开 嗣 王 业 , 建 功 于 牧 野 终 将 葬 乃 制 谥 , 遂 叙 谥 法 。 谥 才 行 之 迹 。 号 者 功 之 表 。 古 者 有 大 功 , 则 赐 之 善 号 以 为 称 也 。 车 服 者 位 之 章 也 。 是 以 大 行 受 大 名 , 细 行 受 细 名 。 行 出 于 已 , 名 生 于 人 。 名 , 谓 号 谥 。 【 考 证 】 卢 文 弨 曰 : “ 古 书 两 重 排 列 者 , 皆 先 将 上 一 列 顺 次 排 讫 , 而 后 始 及 于 下 一 生 。 自 后 人 误 以 一 上 一 下 读 之 , 至 改 两 重 为 一 列 。 亦 依 今 人 所 读 , 而 大 失 乎 本 来 之 次 第 矣 。 《 史 记 正 义 》 所 载 谥 法 解 , 亦 本 是 两 重 , 改 为 一 列 , 文 多 间 难 , 亦 当 移 正 。 ” 张 文 虎 曰 : “ 谥 法 解 原 本 , 盖 上 下 两 排 , 传 刻 错 乱 , 惟 游 本 尚 丰 旧 式 , 王 本 两 行 相 间 , 犹 可 考 寻 。 ” 今 参 卢 氏 文 弨 《 钟 山 札 记 》 订 本 称 正 , 共 末 三 十 余 谥 , 善 恶 杂 糅 , 无 可 订 改 , 略 依 游 本 。民 无 能 名 曰 神 不 名 一 善 一 德 不 懈 曰 简 一 不 委 曲靖 民 则 法 曰 皇 靖 安 平 易 不 訾 曰 简 不 信 訾 毁德 象 天 地 曰 帝 同 于 天 地 尊 贤 贵 义 曰 恭 尊 事 贤 人 宠 贵 义 士仁 义 所 往 曰 王 民 往 归 之 敬 事 代 上 曰 恭 供 奉 也立 志 及 众 曰 公 志 无 私 也 尊 贤 敬 让 曰 恭 敬 有 德 让 有 功执 应 八 方 曰 侯 所 执 行 八 方 应 之 既 过 能 改 曰 恭 言 自 知赏 庆 刑 威 曰 君 能 行 四 者 执 事 坚 固 曰 恭 守 正 不 移从 之 成 群 曰 君 民 从 之 爱 民 长 弟 曰 恭 啧 长 接 弟扬 善 赋 简 曰 圣 所 称 得 人 所 善 得 实 所 赋 所 简 执 礼 御 宾 曰 恭 迎 侍 宾 也敬 宾 厚 礼 曰 圣 厚 于 礼 芘 亲 之 阙 曰 恭 修 德 以 盖 之照 临 四 方 曰 明 以 明 照 之 尊 贤 让 善 曰 恭 不 专 已 善 推 于 人譛 诉 不 行 曰 明 逆 知 故 不 行 威 仪 悉 备 曰 钦 威 则 可 畏 仪 则 可 象经 纬 天 地 曰 文 成 其 道 大 虑 静 民 曰 定 思 树 惠道 德 博 闻 曰 文 无 不 知 纯 行 不 爽 曰 定 行 一 不 伤学 勤 好 问 曰 文 不 耻 下 问 安 民 大 虑 曰 定 以 虑 安 民兹 惠 爱 民 曰 文 惠 以 成 政 安 民 法 古 曰 定 不 失 旧 意愍 民 惠 礼 曰 文 惠 而 有 礼 辟 地 有 德 曰 襄 取 之 以 义赐 民 爵 位 曰 文 舆 同 升 甲 胄 有 劳 曰 襄 亟 征 伐绥 柔 士 民 曰 德 安 民 以 居 安 士 以 事 小 心 畏 忌 曰 僖 思 所 尝 忌谏 争 不 威 曰 德 不 以 威 拒 谏 质 渊 爱 谏 曰 釐 深 故 能 受刚 彊 直 理 曰 武 刚 无 欲 强 不 屈 怀 忠 恕 正 曲 直 有 罚 而 还 曰 釐 知 难 而 退威 彊 敌 德 曰 武 与 有 德 者 敌 温 柔 贤 善 曰 懿 性 纯 淑克 定 祸 乱 曰 武 以 兵 征 故 能 定 心 能 制 义 曰 度 制 事 得 宜刑 民 克 服 曰 武 法 以 正 民 能 使 服 聪 明 叡 哲 曰 献 有 通 知 之 聪夸 志 多 穷 曰 武 大 志 行 兵 多 所 穷 极 知 质 有 圣 曰 献 有 所 通 而 无 蔽安 民 立 政 曰 成 政 以 安 定 五 宗 安 之 曰 孝 五 世 之 宗渊 源 流 通 曰 康 性 无 忌 慈 惠 爱 亲 曰 孝 周 爱 族 亲温 柔 好 乐 曰 康 好 丰 年 勤 民 事 秉 德 不 囘 曰 孝 顺 于 德 而 不 违安 乐 抚 民 曰 康 无 四 方 之 虞 协 时 肇 享 曰 孝 协 合 肇 始合 民 安 乐 曰 康 富 而 教 之 执 心 克 庄 曰 齐 能 自 严布 德 执 义 曰 穆 故 穆 穆 资 辅 共 就 曰 齐 资 辅 佐 而 共 成中 情 见 貌 曰 穆 性 公 露 甄 心 动 惧 曰 顷 甄 精容 仪 恭 美 曰 昭 有 仪 可 象 行 恭 可 美 敏 以 敬 慎 曰 顷 疾 于 所 慎 敬昭 德 有 劳 曰 昭 能 劳 谦 柔 德 安 众 曰 靖 成 众 使 安圣 闻 周 达 曰 昭 圣 圣 通 合 恭 己 鲜 言 曰 靖 恭 己 正 身 少 言 而 中治 而 无 眚 曰 平 无 灾 罪 也 宽 乐 令 终 曰 靖 性 宽 乐 义 义 善 自 终执 事 有 制 曰 平 不 任 意 威 德 刚 武 曰 圉 御 乱 患布 刚 治 纪 曰 平 施 之 政 事 弥 年 寿 考 曰 胡 久 也由 义 而 济 曰 景 用 义 而 成 保 民 耆 艾 曰 胡 六 十 曰 耆 七 十 曰 艾耆 意 大 虑 曰 景 耆 强 也 追 补 前 过 曰 刚 劝 善 以 补 过布 义 行 刚 曰 景 以 刚 行 义 猛 以 刚 果 曰 威 猛 则 少 宽 果 敢 行清 白 守 节 曰 贞 行 清 白 执 志 固 猛 以 彊 果 曰 威 强 甚 于 刚不 虑 克 就 曰 贞 能 大 虑 百 正 而 何 彊 义 执 正 曰 威 问 正 言 无 邪不 隐 无 屈 曰 贞 坦 然 无 私 治 典 不 杀 曰 祁 秉 常 不 衰辟 土 服 远 曰 桓 以 武 正 定 大 虑 行 节 曰 考 言 成 其 节克 敬 动 民 曰 桓 敬 以 使 之 治 民 克 尽 曰 使 克 尽 无 思 惠辟 土 兼 国 曰 桓 兼 人 故 启 土 好 和 不 争 曰 安 生 而 少 断能 思 辩 众 曰 元 别 之 使 各 有 次 道 德 纯 一 曰 思 道 大 而 一 德行 义 说 民 曰 元 民 说 其 义 大 省 兆 民 曰 思 大 亲 民 而 不 杀始 建 国 都 曰 元 非 善 之 长 可 以 始 之 外 内 思 索 曰 思 言 求 善主 义 行 德 曰 元 以 义 为 主 行 德 政 追 悔 前 过 曰 思 思 而 能 改圣 善 周 闻 曰 宣 闻 谓 所 闻 善 事 也 行 见 中 外 曰 慤 表 里 如 一兵 甲 亟 作 曰 庄 以 数 征 为 严 状 古 述 今 曰 誉 立 言 之 称叡 圉 克 报 曰 庄 通 边 圉 使 能 服 昭 功 宁 民 曰 商 明 有 功 才胜 敌 志 强 曰 庄 不 挠 故 胜 克 杀 秉 政 曰 夷 秉 政 不 任 贤死 于 原 野 曰 庄 非 严 何 以 死 难 安 心 好 静 曰 夷 不 爽 政屡 征 杀 伐 曰 庄 以 严 釐 之 执 义 扬 善 曰 怀 称 人 之 善武 而 不 遂 曰 庄 武 功 不 成 慈 仁 短 折 曰 怀 短 未 六 十 折 未 三 十柔 质 慈 民 曰 惠 知 其 性 述 义 不 克 曰 丁 不 能 成 义爱 民 好 与 曰 惠 与 谓 施 有 功 安 民 曰 烈 以 武 立 功夙 夜 警 戒 曰 敬 敬 身 思 戒 秉 德 尊 业 曰 烈合 善 典 法 曰 敬 非 敬 何 以 善 之 刚 克 为 伐 曰 翼 伐 功 也刚 德 克 就 曰 肃 成 其 敬 使 为 终 思 虑 深 远 曰 翼 小 心 冀 冀执 心 决 断 曰 肃 言 严 果 外 内 贞 复 曰 白 正 而 复 终 始 一不 生 其 国 曰 声 生 于 外 家 不 勤 成 名 曰 灵 任 本 性 不 见 贤 思 齐爱 民 好 治 曰 戴 好 民 治 死 而 志 成 曰 灵 志 事 不 命典 礼 不 愆 曰 戴 无 过 死 见 神 能 曰 灵 有 鬼 不 为 厉未 家 短 折 曰 伤 未 家 未 娶 乱 而 不 损 曰 灵 不 能 以 治 损 乱短 折 不 成 曰 殇 有 知 而 夭 殇 好 祭 鬼 怪 曰 灵 渎 鬼 神 不 致 远隐 拂 不 成 曰 隐 不 以 隐 括 改 其 性 极 知 鬼 神 曰 灵 其 智 能 聪 徹不 显 尸 国 曰 隐 以 閒 主 国 杀 戮 无 辜 曰 厲见 美 坚 长 曰 隐 美 过 其 令 愎 很 遂 过 曰 刺 去 谏 曰 愎 反 是 曰 很官 人 应 实 曰 知 能 官 人 不 思 忘 爱 曰 刺 忘 其 爱 己 者肆 行 劳 祀 曰 悼 放 心 芝 于 淫 祀 言 不 修 德 蚤 孤 短 折 曰 哀 早 未 知 人 事年 中 早 夭 曰 悼 年 不 称 志 恭 仁 短 折 曰 哀 体 恭 质 仁 功 未 施恐 惧 从 处 曰 悼 从 处 言 险 圮 好 变 动 民 曰 躁 数 移 徙凶 年 无 穀 曰 荒 不 务 耕 稼 不 悔 前 过 曰 戾 知 而 不 改外 内 从 乱 曰 荒 家 不 治 官 不 治 怙 威 肆 行 曰 醜 肆 意 行 威好 乐 怠 政 曰 荒 淫 于 声 乐 怠 于 政 事 壅 遏 不 通 曰 幽 弱 损 不 凌在 国 遭 忧 曰 愍 仍 多 大 丧 蚤 孤 铺 位 曰 幽 铺 位 即 位 而 卒在 国 逢 囏 曰 愍 兵 寇 之 事 动 祭 乱 常 曰 幽 易 神 之 班祸 乱 方 作 曰 愍 国 无 政 动 长 乱 柔 质 受 谏 曰 慧 以 虚 受 人使 民 悲 伤 曰 愍 苛 政 贼 害 名 实 爽 曰 质 不 爽 言 相 应贞 以 大 度 曰 匡 以 正 而 用 察 少 温 良 好 乐 曰 良 言 其 人 可 好 可 乐德 正 应 和 曰 莫 正 其 德 应 其 和 慈 和 徧 服 曰 顺 能 使 人 皆 服 其 慈 和施 勤 无 么 曰 類 无 私 唯 义 所 在 博 闻 多 能 曰 憲 虽 多 能 不 至 于 大 道思 虑 果 远 曰 明 自 任 多 近 于 专 满 志 多 穷 曰 惑 自 足 者 必 不 惑危 身 奉 上 曰 忠 险 不 辞 难 好 内 远 礼 曰 炀 朋 淫 于 家 不 奉 礼克 威 捷 行 曰 魏 有 威 而 敏 行 去 礼 远 众 曰 炀 不 率 礼 不 亲 长克 威 惠 礼 曰 魏 虽 威 还 逆 礼 内 外 宾 服 曰 正 言 以 正 服 之教 诲 不 倦 曰 长 以 道 教 之 彰 义 揜 过 曰 坚 明 义 以 盖 前 过肇 敏 行 成 曰 直 始 疾 行 成 言 不 深 华 言 无 实 曰 夸 恢 诞疏 远 继 位 曰 绍 非 其 弟 过 得 之 逆 天 虐 民 曰 抗 背 尊 大 而 逆 之好 廉 自 克 曰 节 自 胜 其 情 欲 名 与 实 爽 曰 缪 言 名 美 而 实 伤好 更 改 旧 曰 易 变 故 改 常 择 善 而 从 曰 比 比 方 善 而 从 之爱 民 在 刑 曰 克 道 之 以 政 齐 之 以 法除 残 去 虐 曰 汤隐 , 哀 也 。 景 , 武 也 。 施 德 为 文 。 除 恶 为 武 。 辟 地 为 襄 。 服 远 为 桓 。 刚 克 为 僖 。 【 考 证 】 张 文 虎 曰 : 刚 克 为 僖 , 此 有 脱 文 。 《 逸 周 书 》 作 “ 刚 克 为 发 , 柔 克 为 懿 , 履 正 为 庄 , 有 过 为 僖 。 ” 施 而 不 成 为 宣 。 惠 无 内 德 为 平 。 乱 而 不 损 为 灵 。 由 义 而 济 为 景 。 馀 皆 象 也 。 以 其 所 为 谥 , 象 其 事 行 。 和 , 会 也 。 勤 , 劳 也 。 遵 , 循 也 。 爽 , 伤 也 。 肇 , 始 也 。 怙 , 恃 也 。 享 , 祀 也 。 胡 , 大 也 。 秉 , 顺 也 。 就 , 会 也 。 錫 , 与 也 。 典 , 常 也 。 肆 , 放 也 。 康 , 虚 也 。 叡 , 圣 也 。 惠 , 爱 也 。 绥 , 安 也 。 坚 , 长 也 。 耆 , 彊 也 。 考 , 成 也 。 周 , 至 也 。 怀 , 思 也 。 式 , 法 也 。 布 , 施 也 。 敏 , 疾 也 , 速 也 。 载 , 事 也 。 弥 , 久 也 。以 前 周 书 谥 法 , 周 代 君 王 , 就 取 作 谥 , 故 全 写 一 篇 , 以 传 后 学 。 【 考 证 】 张 文 虎 曰 : 以 前 周 书 云 云 二 十 三 字 , 各 本 连 上 大 书 , 今 依 下 文 分 野 题 例 , 别 行 细 书 。◎   列 国 分 野 【 考 证 】 张 文 虎 曰 : 游 本 王 本 , 并 连 谥 法 解 后 , 无 题 目 。汉 书 地 理 志 云 。 本 秦 京 师 为 内 史 。 颜 师 古 云 : 京 师 , 天 子 所 居 畿 内 也 。 秦 并 天 下 , 改 立 郡 县 , 而 京 畿 所 统 , 物 特 号 内 史 , 言 其 在 内 , 以 别 于 诸 郡 守 也 。 《 百 官 表 》 云 : 内 史 , 周 官 , 秦 因 之 , 掌 治 京 师 。 景 帝 二 年 , 分 置 左 内 史 右 内 史 。 武 帝 太 初 元 年 , 更 名 京 兆 尹 。 左 内 史 名 冯 翊 , 主 爵 中 尉 。 秦 官 , 掌 列 侯 , 景 帝 六 年 , 更 名 都 尉 。 武 帝 太 初 元 年 , 更 名 右 扶 风 。 治 内 史 右 地 与 左 冯 翊 京 兆 尹 , 是 为 三 辅 也 。秦 地 。 于 天 官 , 东 进 、 舆 鬼 之 分 野 。 其 界 自 弘 农 故 关 以 西 。 京 兆 、 扶 风 、 冯 翊 、 北 地 、 上 郡 、 西 河 、 安 定 、 天 水 、 陇 西 。 南 有 巴 、 蜀 、 广 汉 、 犍 为 、 武 都 。 西 有 金 城 、 武 威 、 张 掖 、 酒 泉 、 敦 煌 。 又 西 南 有 柯 、 越 巂 、 益 州 。魏 地 。 觜 、 觽 、 参 之 分 野 。 其 界 自 高 陵 以 东 。 尽 河 东 、 河 内 。 南 有 陈 留 及 汝 南 之 召 陵 、 濦 彊 、 亲 汲 、 西 华 、 长 平 、 颍 川 之 舞 阳 、 郾 陵 、 河 南 之 开 封 、 中 牟 、 阳 武 、 酸 枣 、 卷 。 卷 , 去 权 反 。 【 考 证 】 张 文 虎 曰 : 依 志 , 郾 陵 当 作 郾 许 傿 陵 。周 地 。 柳 、 七 星 、 张 之 分 野 。 今 之 河 南 、 洛 阳 、 榖 城 、 平 阴 、 偃 师 、 鞏 、 缑 氏 。韩 地 。 角 、 亢 、 氐 之 分 野 。 韩 分 晋 得 南 阳 郡 及 颍 川 之 父 城 、 定 陵 、 襄 城 、 颍 阳 、 颍 阴 、 长 社 、 阳 翟 、 郏 。 东 接 汝 南 、 西 接 弘 农 , 得 新 安 、 宜 阳 、 郑 , 今 河 南 之 新 郑 , 及 成 皋 、 荥 阳 , 颍 川 之 崇 高 、 阳 城 。 【 考 证 】 虎 曰 : 脱 中 山 。 又 得 涿 郡 之 高 阳 、 莫 州 乡 。 东 有 广 平 、 钜 鹿 、 清 河 、 河 间 。 又 得 渤 海 郡 之 东 平 、 舒 、 中 邑 、 文 安 、 东 州 、 成 平 、 章 武 河 以 北 也 。 南 至 浮 水 、 繁 阳 、 内 黄 、 斥 丘 。 西 有 太 原 、 定 襄 、 云 中 、 五 原 、 上 党 。菩 地 。 尾 、 箕 之 分 野 , 如 公 封 于 燕 。 后 三 十 六 世 。 与 六 国 俱 称 王 。 东 有 渔 阳 、 右 北 平 、 辽 西 、 辽 东 。 西 有 上 谷 、 代 郡 、 雁 门 。 南 有 涿 郡 之 易 、 容 城 、 范 阳 。 北 有 新 成 、 故 安 、 涿 县 、 良 乡 、 新 昌 。 及 渤 海 之 安 次 。 乐 浪 、 玄 菟 , 亦 宜 属 焉 。齐 地 。 虚 、 危 之 分 野 。 东 有 葘 川 、 东 莱 、 瑯 邪 、 高 密 、 胶 东 。 南 有 泰 山 、 城 阳 。 北 有 千 乘 、 清 河 以 南 、 渤 海 之 高 乐 、 高 城 、 重 合 、 阳 信 。 西 有 济 南 、 平 原 。鲁 地 。 奎 、 娄 之 分 野 。 东 至 东 每 。 南 有 泗 水 至 淮 。 得 临 淮 之 下 相 、 睢 陵 、 僮 、 取 虑 。宋 地 。 房 、 心 之 分 野 。 今 之 沛 、 梁 、 楚 、 山 阳 、 济 阴 、 东 平 及 东 郡 之 须 昌 、 寿 张 , 今 之 睢 阳 。卫 地 。 营 室 、 东 壁 之 分 野 。 今 之 东 郡 、 及 魏 郡 之 黎 阳 、 河 内 之 野 王 、 朝 歌 。楚 地 。 翼 、 轸 之 分 野 。 今 之 南 郡 、 江 夏 、 零 陵 、 桂 阳 、 武 陵 、 长 沙 、 及 汉 中 、 汝 南 郡 。 后 陈 、 鲁 属 焉 。吴 地 。 斗 、 牛 之 分 野 。 今 之 会 稽 、 九 江 、 丹 阳 、 豫 章 、 卢 江 、 广 陵 、 六 安 、 临 淮 郡 。 【 考 证 】 张 文 虎 曰 : 志 作 斗 分 野 。粤 地 。 牵 年 、 婺 女 之 分 野 。 今 苍 梧 、 郁 林 、 合 浦 、 交 阯 、 九 真 、 南 海 、 日 南 。以 前 是 战 国 时 诸 国 界 域 , 及 相 侵 伐 , 犬 牙 深 入 , 然 亦 不 能 委 细 , 故 略 记 之 , 用 知 大 略 。史 记 集 解 序诸 王 侍 读 宣 议 郎 守 右 清 道 率 府 长 史 张 守 节 上史 记 者 , 汉 太 史 公 司 马 迁 作 。 迁 生 龙 门 , 耕 牧 河 山 之 阳 , 南 游 江 、 淮 , 讲 学 齐 、 鲁 之 郡 , 绍 太 史 继 春 秋 , 括 文 鲁 史 , 而 包 左 氏 、 国 语 , 采 世 本 、 战 国 策 , 而 摭 楚 汉 春 秋 , 贯 紬 经 传 , 旁 搜 史 子 , 上 起 轩 辕 , 下 既 天 汉 。 作 十 二 本 纪 , 帝 王 兴 废 悉 详 。 三 十 世 家 , 君 国 存 亡 毕 著 。 八 书 , 赞 阴 阳 礼 乐 。 十 表 , 定 代 系 年 封 。 七 十 列 传 , 忠 臣 孝 子 之 诚 备 矣 。 笔 削 冠 于 史 籍 , 题 目 足 以 经 邦 。 裴 骃 服 其 善 序 事 理 , 辩 而 不 华 , 质 而 不 俚 , 其 文 直 , 其 事 核 , 不 虚 美 , 不 隐 恶 , 故 谓 之 实 录 。 自 刘 向 、 杨 雄 , 皆 称 良 史 之 才 。 况 坟 典 湮 灭 , 简 册 缺 遗 。 比 之 春 秋 , 言 辞 古 质 。 方 之 两 汉 , 文 省 理 幽 。 守 节 涉 学 三 十 余 年 。 六 籍 九 流 , 地 里 苍 雅 , 锐 心 观 採 评 史 汉 , 诠 众 训 释 而 作 正 义 。 郡 国 城 邑 , 委 曲 申 明 , 古 典 幽 微 , 窃 控 其 美 , 索 理 永 惬 , 次 旧 书 之 旨 , 兼 音 解 注 , 引 致 旁 通 , 凡 成 三 十 卷 。 名 曰 史 记 正 义 。 发 挥 膏 肓 之 辞 , 思 济 沧 溟 之 海 。 未 敢 侔 诸 祕 府 , 冀 训 诂 而 齐 流 。 庶 贻 厥 子 孙 , 世 畴 兹 史 。 于 时 岁 次 丙 子 开 元 二 十 四 年 八 月 , 杀 青 斯 竟 。【 考 证 】 钱 大 昕 曰 : 张 守 节 《 正 义 》 , 成 于 开 元 廿 四 年 。 小 司 马 《 索 隐 》 前 后 序 , 则 不 著 撰 述 之 年 , 而 《 唐 书 · 艺 文 志 》 注 : 贞 开 元 润 州 别 驾 。 是 两 人 生 于 同 时 , 而 其 书 不 相 称 引 。 司 马 长 于 驳 辩 , 张 长 于 地 理 , 要 皆 龙 门 功 臣 , 难 以 偏 废 。 守 节 官 诸 王 侍 读 宣 议 郎 守 右 清 道 率 府 长 史 , 《 唐 志 》 失 书 。 小 司 马 序 自 题 国 子 博 士 弘 文 馆 学 士 , 而 《 唐 志 》 云 : 润 州 别 驾 , 殆 终 于 别 驾 者 与 。 《 正 义 》 、 《 索 隐 》 两 书 , 皆 单 行 , 不 附 于 正 史 。 今 《 索 隐 》 , 尚 有 汲 古 阁 所 刊 单 行 之 本 。 《 正 义 》 , 旧 本 失 传 , 卷 帙 次 第 , 无 可 考 矣 。 《 四 库 全 书 提 要 》 : 是 书 据 自 序 三 十 卷 , 晁 公 武 、 陈 振 孙 二 家 所 录 则 作 二 十 卷 。 盖 其 标 字 列 注 , 亦 如 《 索 隐 》 , 后 人 散 入 句 下 , 已 非 其 书 。 至 明 代 监 本 , 採 附 《 集 解 》 、 《 索 隐 》 之 后 , 更 多 散 节 , 失 其 本 旨 , 地 理 脱 十 七 条 , 故 实 注 二 十 五 条 , 音 注 脱 二 十 三 条 , 其 他 一 两 字 之 出 入 , 殆 千 有 余 条 , 尤 不 可 毛 举 。 苟 非 震 泽 王 氏 刊 本 具 存 , 无 由 知 监 本 之 妄 删 也 。 愚 按 我 永 正 中 有 僧 桃 源 者 , 著 《 史 记 桃 源 抄 》 , 补 记 今 本 所 删 落 正 义 , 一 千 有 余 条 , 多 者 二 三 百 字 , 少 者 亦 十 字 二 十 字 , 皆 震 泽 王 氏 刊 本 所 无 也 。 盖 依 僧 幻 云 所 录 。 幻 云 题 《 三 注 会 刻 本 》 云 : 吾 邦 有 《 索 隐 》 本 , 有 《 正 义 》 本 , 《 索 隐 》 与 此 注 所 载 大 同 , 至 《 正 义 》 则 此 注 所 不 载 甚 多 , 故 标 记 诸 栏 外 。 东 北 大 学 , 藏 《 史 记 》 古 活 字 本 二 种 , 一 为 庆 长 本 , 一 为 宽 永 本 , 栏 外 具 补 记 正 义 , 盖 依 桃 源 抄 也 。 前 田 侯 、 爵 书 库 , 有 博 士 家 本 《 史 记 异 字 》 五 卷 , 所 录 《 正 义 》 , 概 与 《 桃 源 抄 》 合 。 今 依 此 数 本 补 订 , 以 略 复 张 氏 之 旧 云 。大发游戏官网史 记 正 义 佚 序

大发游戏官网朝 散 大 夫 国 子 博 士 弘 文 馆 学 士 河 内 司 马 贞史 记 者 , 汉 太 史 司 马 迁 父 子 之 所 述 也 。 迁 自 以 承 五 百 之 运 、 继 春 秋 而 纂 是 史 。 其 裹 贬 覈 实 , 颇 亚 于 丘 明 之 书 。 于 是 上 始 轩 辕 , 下 讫 天 汉 , 作 十 二 本 纪 、 十 表 、 八 书 、 三 十 系 家 、 七 十 列 传 , 凡 一 百 三 十 篇 。 【 考 证 】 司 马 贞 唐 人 , 讳 世 作 系 , 下 文 系 本 亦 世 本 也 , 全 文 倣 之 。 始 变 左 氏 之 体 。 而 年 载 悠 邈 , 简 册 阙 遗 , 勒 成 一 家 , 其 勤 至 矣 。 又 其 属 橐 , 先 据 左 氏 《 国 语 》 、 《 系 本 》 、 《 战 国 策 》 、 《 楚 汉 春 秋 》 及 诸 子 百 家 之 书 , 而 后 贯 穿 经 传 , 驰 骋 古 今 , 错 综 隐 括 , 各 使 成 一 国 一 家 之 事 。 故 其 意 难 究 详 矣 。 比 于 《 班 书 》 , 微 为 古 质 , 故 汉 晋 名 贤 , 未 知 见 重 , 所 以 魏 文 侯 听 古 乐 , 则 唯 恐 卧 , 【 考 证 】 事 见 礼 乐 记 , 史 记 乐 书 。 良 有 以 也 。 逮 至 晋 末 , 有 中 散 大 夫 东 莞 徐 广 , 始 考 异 同 , 作 《 音 义 》 十 三 卷 。 宋 外 兵 参 军 裴 骃 , 又 取 经 传 训 释 作 集 解 , 合 为 八 十 卷 , 虽 麤 见 微 意 , 而 未 穷 讨 论 。 南 齐 轻 车 录 事 邹 诞 生 , 亦 作 《 音 义 》 三 卷 , 音 则 微 殊 , 义 乃 更 略 , 而 后 其 学 中 废 。 贞 观 中 , 谏 议 大 夫 崇 贤 馆 学 士 刘 伯 庄 , 达 学 宏 才 , 鉤 深 探 赜 , 又 作 《 音 义 》 二 十 卷 , 比 于 徐 、 邹 , 音 则 具 矣 , 残 文 错 节 , 异 音 微 义 , 虽 知 独 善 , 不 见 旁 通 。 乾 隆 四 年 经 史 馆 校 刊 本 , 音 作 旨 。 欲 使 后 人 从 何 准 的 , 贞 謏 闻 陋 识 , 颇 事 鑽 研 。 而 家 传 是 书 , 不 敢 失 坠 , 初 欲 改 更 舛 错 , 裨 补 疏 遗 , 义 有 未 通 , 兼 重 注 述 。 然 以 此 书 残 缺 虽 多 , 实 为 古 史 。 忽 加 穿 鑿 , 难 允 物 情 。 今 止 探 求 异 闻 , 采 摭 典 故 , 解 其 所 示 解 , 申 其 所 未 申 者 , 释 文 演 注 , 又 重 述 赞 。 凡 三 十 卷 , 号 曰 《 史 记 索 隐 》 。 虽 未 敢 藏 之 书 府 , 亦 欲 以 贻 厥 孙 谋 云 。【 考 证 】 钱 大 昕 曰 : 司 马 贞 注 高 祖 纪 母 曰 刘 媪 云 , 近 有 人 云 母 温 氏 。 贞 时 打 得 班 固 泗 水 亭 长 古 碑 文 , 其 字 分 明 作 温 字 , 云 母 温 氏 , 贞 与 贾 膺 复 、 徐 彦 博 、 魏 奉 古 等 执 对 反 复 , 沈 叹 古 人 未 闻 。 按 膺 复 当 作 膺 福 , 先 天 二 年 , 为 右 散 骑 常 侍 昭 文 馆 学 士 , 以 预 太 平 公 主 逆 谋 诛 。 今 河 内 县 有 大 云 寺 碑 , 即 膺 福 书 也 。 徐 彦 博 卒 于 开 元 二 年 , 见 《 唐 书 》 本 传 。 而 司 马 贞 、 张 守 节 二 人 , 《 新 》 、 《 旧 唐 书 》 无 传 , 守 节 《 正 义 序 》 , 称 开 元 二 十 四 年 八 月 , 杀 青 斯 竟 , 而 小 司 马 两 序 则 不 载 譔 述 年 月 。 以 此 注 验 之 , 其 与 贾 、 徐 诸 人 谈 议 , 当 在 中 睿 之 世 , 计 其 年 辈 , 似 在 张 守 节 之 前 , 补 《 史 记 》 序 自 题 “ 国 子 博 士 弘 文 馆 学 士 ” 。 唐 制 , 弘 文 馆 皆 以 他 官 兼 领 , 五 品 以 上 为 学 士 , 六 品 以 下 曰 直 学 士 , 国 子 博 士 , 系 正 五 品 上 , 故 得 学 士 之 称 。 神 龙 以 后 , 避 孝 敬 皇 帝 讳 , 或 称 昭 文 , 或 称 修 文 。 开 元 七 年 , 仍 为 弘 文 , 小 司 马 充 学 士 , 盖 在 开 元 七 年 以 后 也 。 《 唐 书 · 刘 知 几 传 》 : “ 开 元 初 , 尝 议 《 孝 经 》 郑 氏 学 , 非 康 成 注 , 当 以 古 文 为 正 ; 《 易 》 无 子 夏 传 ; 《 老 子 书 》 无 河 上 公 注 。 请 存 王 弼 学 。 宰 相 朱 璟 等 不 然 其 论 , 奏 与 诸 儒 辨 质 , 博 士 司 马 贞 等 其 黜 其 言 , 请 二 家 兼 行 , 唯 子 夏 《 易 传 》 请 罢 。 诏 可 。 ” 又 考 《 唐 艺 文 志 》 称 “ 开 元 润 州 别 驾 , 盖 由 弘 文 馆 出 为 别 驾 , 遂 蹭 蹬 以 死 也 。 ”史 记 正 义 序小 司 马 氏   撰   并 注小 司 马 氏 云 : 太 史 公 作 史 记 , 古 今 君 臣 宜 应 上 自 开 闢 , 下 讫 当 代 , 以 为 一 家 之 首 尾 。 今 阙 三 皇 , 而 以 五 帝 为 首 者 , 正 以 《 大 戴 礼 》 有 五 帝 德 篇 , 又 帝 系 皆 叙 自 黄 帝 已 下 , 故 因 以 五 帝 本 纪 为 首 。 其 实 三 皇 已 还 , 载 籍 罕 备 。 然 君 臣 之 始 , 教 化 之 先 , 既 论 古 史 , 不 合 全 阙 。 近 代 皇 甫 谧 作 帝 王 代 纪 , 徐 整 作 三 五 历 , 皆 论 三 皇 以 来 事 。 斯 亦 近 古 之 一 证 , 今 并 采 而 集 之 作 三 皇 本 纪 。 虽 复 浅 近 , 聊 补 阙 云 。太 皞 庖 犧 氏 , 风 姓 。 代 燧 人 氏 , 继 天 而 王 。 母 曰 华 胥 。 履 大 人 迹 于 雷 泽 , 而 生 庖 犧 于 成 纪 。 蛇 身 人 首 。 按 伏 犧 风 姓 , 出 《 国 语 》 。 其 华 胥 已 下 , 出 《 帝 王 世 纪 》 。 然 雷 泽 , 泽 名 , 即 舜 所 渔 之 地 , 在 济 阴 。 成 纪 、 亦 地 名 , 按 天 水 有 成 纪 县 。 有 圣 德 。 仰 则 观 象 于 天 , 俯 则 观 法 于 地 , 旁 观 鸟 兽 之 文 , 与 地 之 宜 , 近 取 诸 身 , 远 取 诸 物 。 始 画 八 卦 , 以 通 神 明 之 德 , 以 类 万 物 之 情 。 造 书 契 以 代 结 绳 之 政 。 于 是 始 制 嫁 娶 , 以 俪 皮 为 礼 。 按 谯 周 《 古 史 考 》 , 伏 犧 制 嫁 娶 , 以 俪 皮 为 礼 也 。 结 网 罟 以 教 佃 渔 。 故 曰 宓 犧 氏 。 按 事 出 《 汉 书 · 历 志 》 。 宓 , 音 伏 。 养 犧 牲 以 庖 厨 。 故 曰 庖 犧 。 【 考 证 】 《 索 隐 》 单 本 , 以 下 无 庖 厨 故 曰 四 字 。 有 龙 瑞 。 以 龙 纪 官 。 号 曰 龙 师 。 作 三 十 五 弦 之 瑟 。 木 德 王 。 注 春 令 。 故 《 易 》 称 帝 出 乎 震 , 月 令 孟 春 其 帝 太 皞 。 是 也 。 按 位 在 东 方 , 象 日 之 明 , 故 称 太 皞 。 皞 , 明 也 。 都 于 陈 。 东 封 太 山 。 立 一 百 一 十 一 年 崩 。 按 皇 甫 谧 , 伏 犧 葬 南 郡 , 或 曰 , 冢 在 山 阳 高 平 之 西 也 。 其 后 裔 , 当 春 秋 时 , 有 任 、 宿 、 须 、 句 、 颛 臾 , 皆 风 姓 之 胤 也 。女 娲 氏 亦 风 姓 。 蛇 身 人 首 。 有 神 圣 之 德 。 代 宓 犧 立 。 号 曰 女 希 氏 。 无 革 造 。 惟 作 笙 簧 。 按 礼 明 堂 位 及 系 本 , 皆 云 , 女 娲 作 笙 簧 。 故 《 易 》 不 载 。 不 承 五 运 。 一 曰 。 亦 木 德 王 。 盖 宓 犧 之 后 , 已 经 数 世 。 金 木 轮 环 , 周 而 复 始 。 特 举 女 娲 , 以 其 功 高 而 充 三 皇 。 故 频 木 王 也 。 当 其 末 年 也 , 诸 侯 有 共 工 氏 。 任 智 刑 , 以 强 霸 而 不 王 。 以 水 承 木 。 【 考 证 】 各 本 , 承 作 乘 。 今 从 单 本 。 乃 与 祝 融 战 , 不 胜 而 怒 。 乃 头 触 不 周 山 。 崩 。 天 柱 折 , 地 维 缺 。 女 娲 乃 炼 五 色 石 以 补 天 , 断 鼇 足 以 立 四 极 , 聚 蘆 灰 以 止 滔 水 , 以 济 冀 州 。 按 其 事 出 《 淮 南 子 》 也 。 天 是 地 平 天 成 , 不 改 旧 物 。女 娲 氏 没 , 神 农 氏 作 。 按 三 皇 说 者 不 同 , 谯 周 以 燧 人 为 皇 , 宋 均 以 祝 融 为 皇 , 而 郑 玄 依 春 秋 纬 , 以 女 娲 为 皇 , 承 伏 犧 , 皇 甫 谧 亦 同 , 今 依 之 为 说 也 。 炎 帝 神 农 氏 , 姜 姓 。 母 曰 女 登 。 有 娲 氏 之 女 。 为 少 典 妃 。 感 神 龙 而 生 炎 帝 。 人 身 牛 首 。 长 于 姜 水 。 因 以 为 姓 。 按 《 国 语 》 , 炎 帝 , 黄 帝 皆 少 典 之 子 , 其 母 又 皆 有 娲 氏 之 女 。 据 诸 子 及 《 古 史 考 》 , 炎 帝 之 后 , 凢 八 代 , 五 百 作 年 , 轩 辕 氏 代 之 。 岂 炎 帝 、 黄 帝 , 是 昆 弟 而 同 母 氏 乎 ? 皇 甫 谧 以 为 少 典 有 娲 氏 诸 侯 国 号 , 然 则 姜 姬 二 帝 , 同 出 少 典 氏 , 黄 帝 之 母 , 又 是 神 农 母 氏 之 后 代 女 , 所 以 同 是 有 娲 氏 之 女 也 。 火 德 王 。 故 曰 炎 帝 。 以 火 名 官 。 斲 木 为 耜 , 揉 木 为 耒 , 耒 耨 之 用 , 以 教 万 人 。 始 教 耕 。 故 号 神 农 氏 。 于 是 作 蜡 祭 , 以 赭 鞭 鞭 草 木 。 始 尝 百 草 , 始 有 医 药 。 又 作 五 弦 之 瑟 。 教 人 日 中 为 市 , 交 易 而 退 , 各 得 其 所 。 遂 重 八 卦 为 六 十 四 爻 。 初 都 陈 , 后 居 曲 阜 。 按 今 淮 阳 有 神 农 井 。 又 《 左 传 》 , 鲁 有 大 庭 氏 之 库 , 是 也 。 立 一 百 二 十 年 崩 。 葬 长 沙 。 神 农 本 起 烈 山 。 故 左 氏 称 , 烈 山 氏 之 子 曰 柱 。 亦 曰 厲 山 氏 。 礼 曰 。 厲 山 氏 之 有 天 下 。 是 也 。 按 郑 玄 云 , 厲 山 , 神 农 所 起 , 亦 曰 有 烈 山 。 皇 甫 谧 曰 , 厲 山 今 随 之 厲 乡 也 。神 农 纳 奔 水 氏 之 水 曰 听 妃 詙 。 为 妃 。 生 帝 魁 , 魁 生 帝 承 , 承 生 帝 明 , 明 生 帝 直 , 直 生 帝 氂 , 氂 生 帝 哀 , 哀 生 帝 克 , 克 生 帝 榆 罔 。 凡 八 代 , 五 百 三 十 年 。 而 轩 辕 氏 兴 焉 。 按 神 农 之 后 凡 八 代 , 事 见 《 帝 王 代 纪 》 及 《 古 史 考 》 。 然 古 典 亡 矣 , 况 谯 皇 二 氏 , 皆 前 闻 君 子 , 考 按 古 书 而 为 此 说 。 岂 至 今 鑿 空 乎 ? 此 纪 示 据 以 为 说 。 其 《 易 》 称 , 神 农 氏 没 , 即 榆 罔 , 榆 罔 犹 袭 神 农 之 号 也 。 【 考 证 】 生 帝 魁 以 下 二 十 字 , 各 本 脱 , 今 依 单 本 。 其 后 有 州 、 甫 、 甘 、 许 、 戏 、 露 、 齐 、 纪 、 怡 、 向 、 申 、 吕 。 皆 姜 姓 之 后 。 并 为 诸 侯 。 或 分 掌 四 岳 。 当 周 室 , 甫 侯 、 申 伯 , 为 王 贤 相 。 齐 、 许 列 为 诸 侯 。 霸 于 中 国 。 盖 圣 人 德 泽 广 大 , 故 其 祚 胤 繁 昌 久 长 云 。一 说 , 三 皇 谓 天 皇 、 地 皇 、 人 皇 为 三 皇 。 既 是 开 闢 之 初 。 君 臣 之 始 。 图 纬 所 载 , 不 可 全 弃 。 故 兼 序 之 。天 地 初 立 , 有 天 皇 氏 , 十 二 头 。 澹 泊 无 所 施 为 , 而 俗 自 化 。 木 德 王 。 岁 起 攝 提 。 兄 弟 十 二 人 。 立 各 一 万 八 千 岁 。 盖 天 地 初 立 , 神 人 首 出 行 化 , 故 其 年 世 长 久 也 。 然 言 十 二 头 者 , 非 谓 一 人 之 身 有 十 二 头 , 盖 古 质 , 比 之 鸟 兽 头 数 故 也 。 地 皇 十 一 头 。 火 德 王 。 姓 十 一 人 。 兴 于 熊 耳 、 龙 门 等 山 。 亦 各 万 八 千 岁 。 人 皇 九 头 。 乘 云 车 、 驾 六 羽 , 出 谷 口 。 兄 弟 九 人 , 分 掌 九 州 。 各 立 城 邑 , 凡 一 百 五 十 世 。 合 四 万 五 千 六 百 年 。 天 皇 已 下 , 皆 出 《 河 图 》 及 《 三 五 历 》 也 。自 人 皇 已 后 有 五 龙 氏 , 五 龙 氏 , 兄 弟 五 人 , 并 乘 龙 上 下 , 故 曰 五 龙 氏 也 。 燧 人 氏 , 按 其 君 鑽 燧 出 火 , 教 人 熟 食 , 在 伏 犧 氏 前 , 谯 周 以 为 三 皇 之 首 也 。 大 庭 氏 , 栢 皇 氏 , 中 央 氏 , 卷 须 氏 , 栗 陆 氏 , 骊 连 氏 , 赫 胥 氏 , 尊 盧 氏 , 浑 沌 氏 , 昊 英 氏 , 有 巢 氏 , 朱 襄 氏 , 葛 天 氏 , 阴 康 氏 , 无 怀 氏 , 斯 盖 三 皇 已 来 有 天 下 者 之 号 , 按 皇 甫 谧 以 为 大 庭 以 下 一 十 五 君 , 皆 袭 庖 犧 之 号 。 事 不 经 见 , 难 可 依 从 。 然 按 古 封 太 山 者 , 首 有 无 怀 氏 , 乃 在 太 昊 之 前 , 岂 得 如 谧 所 说 ? 但 载 籍 不 纪 , 莫 知 姓 、 王 年 代 、 所 都 之 处 。 而 韩 诗 以 为 自 古 封 太 山 禅 梁 甫 者 , 万 有 余 家 。 仲 尼 观 之 , 不 能 尽 识 。 管 子 亦 曰 。 古 封 太 山 七 十 二 家 。 夷 吾 所 识 十 有 二 焉 。 首 有 无 怀 氏 。 【 考 证 】 单 本 , 无 无 字 。 然 则 无 怀 之 前 , 天 皇 已 后 , 年 纪 悠 邈 , 皇 王 何 升 而 告 。 但 古 书 亡 矣 。 不 可 备 论 。 岂 得 谓 无 帝 王 耶 。 故 春 秋 纬 称 自 开 闢 至 于 获 麟 , 凡 三 百 二 十 七 万 六 千 岁 , 分 为 十 纪 。 凡 世 七 万 六 百 年 。 一 曰 九 头 纪 。 二 曰 五 龙 纪 。 三 曰 懾 提 纪 。 四 曰 合 雒 纪 。 五 曰 连 通 纪 。 六 曰 序 命 纪 。 七 曰 脩 飞 纪 。 八 曰 回 提 纪 。 九 曰 禅 通 纪 。 十 曰 流 讫 纪 。 盖 流 讫 当 黄 帝 时 , 制 九 纪 之 间 。 是 以 录 于 此 补 纪 之 也 。【 考 证 】 赵 翼 曰 : 《 大 戴 礼 》 五 帝 德 , 及 《 史 迁 》 五 帝 本 纪 , 皆 专 言 五 帝 , 而 不 言 三 皇 。 然 三 皇 之 号 , 见 于 周 礼 外 史 掌 三 皇 五 帝 之 书 , 不 得 言 三 代 以 前 无 此 称 也 。 第 未 有 专 指 其 名 者 , 其 见 于 秦 博 士 所 议 , 但 云 天 皇 、 地 皇 、 人 皇 而 已 。 孔 安 国 书 序 , 乃 以 伏 羲 、 神 农 、 黄 帝 为 三 皇 , 少 昊 、 颛 顼 、 高 辛 、 尧 、 舜 为 五 帝 。 司 马 迁 以 黄 帝 入 五 帝 之 内 , 而 无 少 昊 。 郑 康 成 依 运 斗 枢 注 《 尚 书 》 中 候 , 乃 以 伏 犧 、 女 娲 、 神 农 为 三 皇 。 帝 鸿 、 金 天 、 高 阳 、 高 辛 、 唐 虞 为 五 帝 。 司 马 贞 因 之 作 三 皇 本 纪 , 亦 以 伏 犧 、 女 娲 、 神 农 为 三 皇 。 孔 颍 达 注 《 尚 书 》 , 最 尊 安 国 , 故 其 驳 郑 注 , 谓 女 娲 但 修 伏 犧 之 道 , 无 所 改 作 , 不 得 列 三 皇 。 既 不 数 女 娲 , 则 不 可 不 取 黄 帝 为 三 皇 。 又 曰 : 安 国 之 意 , 以 月 令 春 曰 太 昊 , 夏 曰 炎 帝 , 中 央 曰 黄 帝 , 依 次 为 三 皇 ; 秋 曰 少 昊 , 冬 曰 颛 顼 , 自 此 以 下 , 合 之 高 辛 、 尧 、 舜 , 乃 为 五 帝 耳 。 然 颍 达 又 云 : 诸 儒 说 三 皇 , 或 数 燧 人 , 或 数 祝 融 , 以 配 犧 农 , 其 五 帝 皆 自 轩 辕 , 不 数 少 昊 。 帝 繫 本 纪 家 语 , 又 以 少 昊 即 黄 帝 子 青 阳 。 是 颍 达 虽 尊 安 国 , 亦 未 敢 竟 以 黄 帝 入 三 皇 之 内 , 少 昊 列 五 帝 之 中 , 而 显 与 《 史 记 》 相 戾 也 。 宋 五 峰 胡 氏 , 直 断 以 孔 子 繫 词 所 述 , 伏 犧 、 神 农 、 黄 帝 、 尧 、 舜 为 五 帝 。 元 人 胡 一 桂 又 从 而 引 伸 之 , 谓 《 孔 子 家 语 》 自 伏 犧 以 下 皆 称 帝 , 《 易 》 大 传 春 秋 内 外 传 , 有 黄 帝 炎 帝 之 称 , 月 令 有 帝 太 昊 、 帝 炎 帝 、 帝 黄 帝 之 文 , 可 见 太 昊 伏 犧 氏 、 炎 帝 神 农 氏 、 黄 帝 轩 辕 氏 , 本 皆 称 帝 , 秦 以 前 未 尝 列 之 于 三 皇 也 , 其 三 皇 之 号 , 终 不 可 泯 , 则 仍 以 秦 博 士 所 谓 天 皇 、 地 皇 、 人 皇 当 之 , 而 不 必 附 会 其 人 , 此 论 较 为 直 捷 。 然 近 日 王 西 庄 又 谓 繫 辞 以 羲 、 农 为 上 古 圣 人 , 皇 帝 、 尧 、 舜 为 后 世 圣 人 , 则 羲 、 农 宜 为 皇 , 黄 帝 宜 为 帝 。 惟 三 皇 中 少 一 人 , 则 司 马 贞 据 康 成 说 , 以 女 娲 充 数 , 亦 未 为 无 据 。 西 庄 最 尊 郑 学 , 故 持 论 如 此 , 要 之 去 古 愈 远 , 载 籍 无 考 , 传 闻 异 词 , 讫 无 定 论 。 愚 按 三 皇 之 名 既 无 定 说 , 何 问 其 事 有 无 ? 司 马 贞 为 补 本 纪 , 非 也 , 今 录 之 《 索 隐 序 》 后 , 以 与 史 文 区 别 。

史 记 正 义 序诸 王 侍 读 宣 议 郎 守 右 清 道 率 府 长 史 张 守 节 上史 记 者 , 汉 太 史 公 司 马 迁 作 。 迁 生 龙 门 , 耕 牧 河 山 之 阳 , 南 游 江 、 淮 , 讲 学 齐 、 鲁 之 郡 , 绍 太 史 继 春 秋 , 括 文 鲁 史 , 而 包 左 氏 、 国 语 , 采 世 本 、 战 国 策 , 而 摭 楚 汉 春 秋 , 贯 紬 经 传 , 旁 搜 史 子 , 上 起 轩 辕 , 下 既 天 汉 。 作 十 二 本 纪 , 帝 王 兴 废 悉 详 。 三 十 世 家 , 君 国 存 亡 毕 著 。 八 书 , 赞 阴 阳 礼 乐 。 十 表 , 定 代 系 年 封 。 七 十 列 传 , 忠 臣 孝 子 之 诚 备 矣 。 笔 削 冠 于 史 籍 , 题 目 足 以 经 邦 。 裴 骃 服 其 善 序 事 理 , 辩 而 不 华 , 质 而 不 俚 , 其 文 直 , 其 事 核 , 不 虚 美 , 不 隐 恶 , 故 谓 之 实 录 。 自 刘 向 、 杨 雄 , 皆 称 良 史 之 才 。 况 坟 典 湮 灭 , 简 册 缺 遗 。 比 之 春 秋 , 言 辞 古 质 。 方 之 两 汉 , 文 省 理 幽 。 守 节 涉 学 三 十 余 年 。 六 籍 九 流 , 地 里 苍 雅 , 锐 心 观 採 评 史 汉 , 诠 众 训 释 而 作 正 义 。 郡 国 城 邑 , 委 曲 申 明 , 古 典 幽 微 , 窃 控 其 美 , 索 理 永 惬 , 次 旧 书 之 旨 , 兼 音 解 注 , 引 致 旁 通 , 凡 成 三 十 卷 。 名 曰 史 记 正 义 。 发 挥 膏 肓 之 辞 , 思 济 沧 溟 之 海 。 未 敢 侔 诸 祕 府 , 冀 训 诂 而 齐 流 。 庶 贻 厥 子 孙 , 世 畴 兹 史 。 于 时 岁 次 丙 子 开 元 二 十 四 年 八 月 , 杀 青 斯 竟 。【 考 证 】 钱 大 昕 曰 : 张 守 节 《 正 义 》 , 成 于 开 元 廿 四 年 。 小 司 马 《 索 隐 》 前 后 序 , 则 不 著 撰 述 之 年 , 而 《 唐 书 · 艺 文 志 》 注 : 贞 开 元 润 州 别 驾 。 是 两 人 生 于 同 时 , 而 其 书 不 相 称 引 。 司 马 长 于 驳 辩 , 张 长 于 地 理 , 要 皆 龙 门 功 臣 , 难 以 偏 废 。 守 节 官 诸 王 侍 读 宣 议 郎 守 右 清 道 率 府 长 史 , 《 唐 志 》 失 书 。 小 司 马 序 自 题 国 子 博 士 弘 文 馆 学 士 , 而 《 唐 志 》 云 : 润 州 别 驾 , 殆 终 于 别 驾 者 与 。 《 正 义 》 、 《 索 隐 》 两 书 , 皆 单 行 , 不 附 于 正 史 。 今 《 索 隐 》 , 尚 有 汲 古 阁 所 刊 单 行 之 本 。 《 正 义 》 , 旧 本 失 传 , 卷 帙 次 第 , 无 可 考 矣 。 《 四 库 全 书 提 要 》 : 是 书 据 自 序 三 十 卷 , 晁 公 武 、 陈 振 孙 二 家 所 录 则 作 二 十 卷 。 盖 其 标 字 列 注 , 亦 如 《 索 隐 》 , 后 人 散 入 句 下 , 已 非 其 书 。 至 明 代 监 本 , 採 附 《 集 解 》 、 《 索 隐 》 之 后 , 更 多 散 节 , 失 其 本 旨 , 地 理 脱 十 七 条 , 故 实 注 二 十 五 条 , 音 注 脱 二 十 三 条 , 其 他 一 两 字 之 出 入 , 殆 千 有 余 条 , 尤 不 可 毛 举 。 苟 非 震 泽 王 氏 刊 本 具 存 , 无 由 知 监 本 之 妄 删 也 。 愚 按 我 永 正 中 有 僧 桃 源 者 , 著 《 史 记 桃 源 抄 》 , 补 记 今 本 所 删 落 正 义 , 一 千 有 余 条 , 多 者 二 三 百 字 , 少 者 亦 十 字 二 十 字 , 皆 震 泽 王 氏 刊 本 所 无 也 。 盖 依 僧 幻 云 所 录 。 幻 云 题 《 三 注 会 刻 本 》 云 : 吾 邦 有 《 索 隐 》 本 , 有 《 正 义 》 本 , 《 索 隐 》 与 此 注 所 载 大 同 , 至 《 正 义 》 则 此 注 所 不 载 甚 多 , 故 标 记 诸 栏 外 。 东 北 大 学 , 藏 《 史 记 》 古 活 字 本 二 种 , 一 为 庆 长 本 , 一 为 宽 永 本 , 栏 外 具 补 记 正 义 , 盖 依 桃 源 抄 也 。 前 田 侯 、 爵 书 库 , 有 博 士 家 本 《 史 记 异 字 》 五 卷 , 所 录 《 正 义 》 , 概 与 《 桃 源 抄 》 合 。 今 依 此 数 本 补 订 , 以 略 复 张 氏 之 旧 云 。诸 王 侍 读 宣 议 郎 守 右 清 道 率 府 长 史 张 守 节 上史 记 者 , 汉 太 史 公 司 马 迁 作 。 迁 生 龙 门 , 耕 牧 河 山 之 阳 , 南 游 江 、 淮 , 讲 学 齐 、 鲁 之 郡 , 绍 太 史 继 春 秋 , 括 文 鲁 史 , 而 包 左 氏 、 国 语 , 采 世 本 、 战 国 策 , 而 摭 楚 汉 春 秋 , 贯 紬 经 传 , 旁 搜 史 子 , 上 起 轩 辕 , 下 既 天 汉 。 作 十 二 本 纪 , 帝 王 兴 废 悉 详 。 三 十 世 家 , 君 国 存 亡 毕 著 。 八 书 , 赞 阴 阳 礼 乐 。 十 表 , 定 代 系 年 封 。 七 十 列 传 , 忠 臣 孝 子 之 诚 备 矣 。 笔 削 冠 于 史 籍 , 题 目 足 以 经 邦 。 裴 骃 服 其 善 序 事 理 , 辩 而 不 华 , 质 而 不 俚 , 其 文 直 , 其 事 核 , 不 虚 美 , 不 隐 恶 , 故 谓 之 实 录 。 自 刘 向 、 杨 雄 , 皆 称 良 史 之 才 。 况 坟 典 湮 灭 , 简 册 缺 遗 。 比 之 春 秋 , 言 辞 古 质 。 方 之 两 汉 , 文 省 理 幽 。 守 节 涉 学 三 十 余 年 。 六 籍 九 流 , 地 里 苍 雅 , 锐 心 观 採 评 史 汉 , 诠 众 训 释 而 作 正 义 。 郡 国 城 邑 , 委 曲 申 明 , 古 典 幽 微 , 窃 控 其 美 , 索 理 永 惬 , 次 旧 书 之 旨 , 兼 音 解 注 , 引 致 旁 通 , 凡 成 三 十 卷 。 名 曰 史 记 正 义 。 发 挥 膏 肓 之 辞 , 思 济 沧 溟 之 海 。 未 敢 侔 诸 祕 府 , 冀 训 诂 而 齐 流 。 庶 贻 厥 子 孙 , 世 畴 兹 史 。 于 时 岁 次 丙 子 开 元 二 十 四 年 八 月 , 杀 青 斯 竟 。【 考 证 】 钱 大 昕 曰 : 张 守 节 《 正 义 》 , 成 于 开 元 廿 四 年 。 小 司 马 《 索 隐 》 前 后 序 , 则 不 著 撰 述 之 年 , 而 《 唐 书 · 艺 文 志 》 注 : 贞 开 元 润 州 别 驾 。 是 两 人 生 于 同 时 , 而 其 书 不 相 称 引 。 司 马 长 于 驳 辩 , 张 长 于 地 理 , 要 皆 龙 门 功 臣 , 难 以 偏 废 。 守 节 官 诸 王 侍 读 宣 议 郎 守 右 清 道 率 府 长 史 , 《 唐 志 》 失 书 。 小 司 马 序 自 题 国 子 博 士 弘 文 馆 学 士 , 而 《 唐 志 》 云 : 润 州 别 驾 , 殆 终 于 别 驾 者 与 。 《 正 义 》 、 《 索 隐 》 两 书 , 皆 单 行 , 不 附 于 正 史 。 今 《 索 隐 》 , 尚 有 汲 古 阁 所 刊 单 行 之 本 。 《 正 义 》 , 旧 本 失 传 , 卷 帙 次 第 , 无 可 考 矣 。 《 四 库 全 书 提 要 》 : 是 书 据 自 序 三 十 卷 , 晁 公 武 、 陈 振 孙 二 家 所 录 则 作 二 十 卷 。 盖 其 标 字 列 注 , 亦 如 《 索 隐 》 , 后 人 散 入 句 下 , 已 非 其 书 。 至 明 代 监 本 , 採 附 《 集 解 》 、 《 索 隐 》 之 后 , 更 多 散 节 , 失 其 本 旨 , 地 理 脱 十 七 条 , 故 实 注 二 十 五 条 , 音 注 脱 二 十 三 条 , 其 他 一 两 字 之 出 入 , 殆 千 有 余 条 , 尤 不 可 毛 举 。 苟 非 震 泽 王 氏 刊 本 具 存 , 无 由 知 监 本 之 妄 删 也 。 愚 按 我 永 正 中 有 僧 桃 源 者 , 著 《 史 记 桃 源 抄 》 , 补 记 今 本 所 删 落 正 义 , 一 千 有 余 条 , 多 者 二 三 百 字 , 少 者 亦 十 字 二 十 字 , 皆 震 泽 王 氏 刊 本 所 无 也 。 盖 依 僧 幻 云 所 录 。 幻 云 题 《 三 注 会 刻 本 》 云 : 吾 邦 有 《 索 隐 》 本 , 有 《 正 义 》 本 , 《 索 隐 》 与 此 注 所 载 大 同 , 至 《 正 义 》 则 此 注 所 不 载 甚 多 , 故 标 记 诸 栏 外 。 东 北 大 学 , 藏 《 史 记 》 古 活 字 本 二 种 , 一 为 庆 长 本 , 一 为 宽 永 本 , 栏 外 具 补 记 正 义 , 盖 依 桃 源 抄 也 。 前 田 侯 、 爵 书 库 , 有 博 士 家 本 《 史 记 异 字 》 五 卷 , 所 录 《 正 义 》 , 概 与 《 桃 源 抄 》 合 。 今 依 此 数 本 补 订 , 以 略 复 张 氏 之 旧 云 。大发游戏官网

上一篇:
下一篇: